Psykiatricentrum i Malmö

Ett urval av våra behandlingar

Psykiatriska Behandlingar

Här hittar du information om några av de behandlingar som vi erbjuder på vår Psykiatrimottagning. Ring eller maila oss för att bekräfta att vi erbjuder just den behandling som du efterfrågar.

Klicka på rubrikerna eller på och -tecknet till höger för att läsa mer.

Depression

Depression kallas ibland för ”själens förkylning” då det är ett så vanligt problem. Mellan 5 – 10 % av svenskarna är deprimerade, och mer än var fjärde person riskerar att drabbas under sin livstid.

Depression kan dock vara mycket allvarligare än en förkylning. När du är deprimerad tappar du din livsglädje och motivation, och tillvaron känns ofta tung och meningslös. Du drabbas av en ihållande känsla av nedstämdhet och tomhet, och har svårt att aktivera dig med det som du vanligtvis har intresse för och tycker om att göra. Många känner sig tömda på energi och blir väldigt trötta, och det är vanligt med sömnstörningar. Det är vanligt att du drar dig undan från omvärlden och umgås mindre med andra. Det är även vanligt med koncentrationssvårigheter och en upplevd oförmåga att tänka klart.

ADHD

Vi utför fullständiga neuropsykiatriska utredningar vid misstanke om ADHD och ADD, samt autismspektrumstörning. Väntetiden till våra utredningar är cirka en till två veckor. En egenanmälan kan göras direkt till mottagningen.

Neuropsykiatrisk utredning av ADHD och ADD

I utredningen ingår:

  • Intervju med patienten och en förälder eller annan nära anhörig.
  • Kognitiv testning som undersöker olika förmågor såsom minne och koncentration.
  • Papper med skattningsskalor ska gås igenom och fylls i.
  • Vid behov gås journaler igenom från eventuell tidigare vård eller utredningar.
  • Läkarbedömning hos psykiatriker med genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till problembilden.
  • Återkoppling och redovisning av utredningen, tillsammans med utlåtande och framtagna rekommendationer för vilka insatser som du bedöms kunna behöva.

För att vi ska kunna få en tydlig bild av din misstänkta funktionsnedsättning och se vad dina upplevda problem beror på så krävs det att du inte missbrukar alkohol eller narkotiska preparat under utredningen.

Utredningen bekostas antingen av dig som privatperson, ett företag, socialtjänsten eller HVB-hem. Kontakta vår mottagning för mer information om kostnaden, då denna kan variera beroende på hur omfattande och tidskrävande utredningen bedöms bli. I vissa fall kan exempelvis frågetecken kring fler diagnoser behöva utredas.

Panikångest

Panikångest kommer plötsligt och kallas även för panikattack. Det är en ångestreaktion som kommer ifrån ditt nervsystem och som du inte själv kan styra över. Du upplever starka känslor av rädsla och panik som kommer plötsligt i tillfälliga attacker. Du får en hög puls och du känner hur ditt hjärta slår snabbare och hårdare. Det kan kännas som att du ska svimma eller dö, men det gör du inte. Panikångesten kan vara i några minuter upp till flera timmar.

Även om det känns som att din ångest bara blir starkare så är det bra att veta att den alltid går över igen. Det är vanligare att drabbas när du upplever stress, går igenom något svårt eller slappnar av efter en intensiv period. Oftast är du inte beredd på ångesten och du vet inte alltid varför du får den. Det gör det svårare att förstå tillståndet och gör det mycket obehagligt.

Bipolär Sjukdom

Bipolär sjukdom är en kronisk psykisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. Du upplever ofta växlingar mellan sjukdomsperioder och symptomfria perioder. Du får återkommande perioder med antingen hypomani som är ett mildare maniskt tillstånd, full mani och depression. Vissa bipolära blir även psykotiska.

Att skoven ofta kommer i anslutning till varandra är karaktäristiskt för bipolär sjukdom. Under skoven är din grundstämning förändrad så att den är förhöjd vid hypomani och mani, eller sänkt vid depression. Du kan även uppleva mixade tillstånd där du uppvisar både hypomana/maniska och depressiva symptom samtidigt i en blandad form. Det gör att sjukdomsbilden kan se väldigt olika ut.

Posttraumatiskt Stressyndrom – PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, yttrar sig vanligtvis genom att du är överdrivet vaksam, spänd och uppmärksam på nya trauman. Du undviker även nya trauman vilket kan uttrycka sig i en ovilja eller oförmåga att prata om traumat, att du undviker sådant som påminner dig om traumat, eller att du håller dig fullt sysselsatt med exempelvis jobb eller skola.

Återupplevande är ett vanligt symptom där de traumatiska händelserna gör sig påminda genom flashbacks, mardrömmar nattetid, eller fantasier och fixa idéer i vaket tillstånd. Detta gör det svårt att mentalt gå vidare från det inträffade. Du kan även drabbas av en likgiltighet inför din omedelbara omgivning, bli känslokall, få koncentrationssvårigheter, drabbas av anhedoni och isolera dig. Vid möten med andra kan du på grund av den höjda vaksamheten och stressen känna känslor av aggression, panikslagenhet och ångest även vid ett mindre stimuli. Det är vanligt att du upplever sömnproblem, depressioner, andra stressrelaterade störningar eller missbruk vid sidan av din PTSD.

PTSD kan drabba en person som varit med om en svår händelse som inneburit livsfara eller allvarlig kränkning av den personliga integriteten. Det kan röra sig om överfall, misshandel, sexuella övergrepp, våldtäkt, olyckor, katastrofer, våld i nära relationer, barnmisshandel, fångenskap, svåra upplevelser under intensivvård eller förlossning, tortyr, terroristattacker och krig.

Transkraniell magnetstimulering – rTMS

Nu kan vi även erbjuda Transkraniell Magnetstimulering, så kallad rTMS, som främst hjälper mot depression och ångesttillstånd.

Så går behandlingen till

Transkraniell magnetstimulering är en teknik där upprepade korta magnetiska pulser skapar en svag ström i hjärnan som påverkar nervcellers aktivitet. Pulserna skapas av en elektromagnetisk spole som placeras intill din hårbotten och skapar ett elektriskt fält i den underliggande hjärnvävnaden. När fältet når över en viss tröskel, och är justerat i lämplig riktning, påverkas nervcellernas aktivitet i hjärnan.

Du är vaken under behandlingen och sitter bekvämt i en stol medan vi riktar magnetspolen mot det rätta området i din hjärna med hjälp av ett stativ. Behandlingens effekt finns beskriven i ett flertal vetenskapliga studier och har där en stark evidens, dvs en hjälpande effekt, mot ovan beskrivna besvär.

Kontakta oss för mer information om rTMS!

tDCS Depressionsterapi

Transcranial Direct Current Stimulation, tDCS depressionsterapi är en effektiv läkemedelsfri behandling mot depression. Terapin är lämplig både som förstabehandling vid akuta symptom och vid svår och långvarig depression. Den positiva effekten hos tDCS är bevisad genom forskning. Den kan kombineras med andra typer av behandling, såsom läkemedel eller psykoterapi, för att förstärka deras effekt. Behandlingen är helt smärtfri

Hembaserad terapi

Det första behandlingstillfället utförs av vårdpersonal. Sedan kan du som patient utföra behandlingen själv hemma. Vid behandlingen kan du slappna av eller fortsätta med dina dagliga rutiner. tDCS påverkas hjärnans aktivitet, särskilt de prefrontala områdena. Den bärbara apparaten använder en mild elektrisk ström för att normalisera hjärnans funktion i de påverkade områdena, vilket lindrar symptomen av depression.

Terapins effektivitet

Effektiviteten hos tDCS är bevisad i forskning, som även visat att terapin är säker för vuxna, ungdomar och äldre patienter. tDCS tolereras väl av majoriteten av patienterna och orsakar inga allvarliga sidoeffekter. Terapin är lämplig för patienter som är läkemedelsresistenta eller inte fått tillräckliga resultat av läkemedel.

Elektrokonvulsiv behandling – (ECT)

Vi kan nu erbjuda Elektrokonvulsiv behandling (ECT) inom öppenvården.

Så går ECT till

Elektrokonvulsiv behandling (ECT) är en behandling där en låg elektrisk ström passerar genom hjärnan, i syfte att utlösa ett lättare krampanfall. Du är nedsövd av narkospersonal under behandlingen. Klinisk erfarenhet och vetenskapliga rapporter vittnar om att ECT ändrar den kemiska strukturen i hjärnan som är inblandad i flera psykiska sjukdomar, såsom svår depression och bipolär sjukdom, både i maniskt och depressivt skov. I vissa fall är ECT lämpligt för patienter med Parkinsons sjukdom. Vanligtvis är ECT mycket effektivt med en snabb effekt.

Biverkningar av ECT

Alla medicinska behandlingar för med sig biverkningar, men de vid ECT är förhållandevis få. Vanligast är att uppleva kortvariga minnesproblem och trötthet, särskilt direkt då du vaknat upp från narkosen. Den diskussion som är kritisk mot ECT hänvisar främst till hur behandlingen utfördes förr i tiden, då kunskapen var sämre. I äldre tider utfördes ECT ofta för kraftigt och på felaktiga indikationer. Så arbetar vi inte idag.

ECT på vår klinik

Vår ECT-behandling är mycket säker. Vi har en högt meriterad narkosläkare med lång erfarenhet av ECT-terapi, samt ansvariga specialister i psykiatri med en gedigen kunskap inom området. ECT-behandlingen sker med den allra nyaste utrustningen och under säker övervakning. Behandlingen utförs i nyrenoverade och fräscha lokaler.

Har du fått ECT som inneliggande patient kan du fortsätta med din underhållsbehandling inom öppenvården hos oss. Hör av dig till oss om du funderar på om ECT är något för dig eller om du har frågor om behandlingen.

En bättre vårdupplevelse

Vi bemöter både smärta och psykisk ohälsa med ett helhetsperspektiv som utgår från din livssituation. Vårt mål är att möta dina behov så att du kan leva ett friskt liv med alla möjligheter att förverkliga dina drömmar. Varken smärta eller psykisk ohälsa ska få hålla dig tillbaka.