Psykiatricentrum i Malmö

Våra behandlingar

Våra behandlingar

Här nedan hittar du information om en del av behandlingarna på vår Psykiatrimottagning.

Klicka på rubrikerna eller på  och -tecknet till höger om rubrikerna nedan för att visa och stänga info.

TRANSKRANIELL MAGNETSTIMULERING
(rTMS)

Nu kan vi även erbjuda Transkraniell Magnetstimulering, så kallad rTMS, som främst hjälper mot depression och ångest.

SÅ GÅR BEHANDLINGEN TILL

Transkraniell magnetstimulering, rTMS, är en teknik som används för att med hjälp av upprepade korta magnetiska pulser skapa en svag ström i hjärnan som påverkar nervcellers aktivitet. Pulserna skapas av en elektromagnetisk spole placerad intill ens hårbotten och skapar ett elektriskt fält i den underliggande hjärnvävnaden. När fältet är över en viss tröskel, och riktat i lämplig riktning, påverkas nervcellernas aktivitet.

Under behandlingen är man vaken och sitter i en stol där vi riktar magnetspolen mot det rätta området på hjärnan med ett stativ. Det finns ett flertal vetenskapliga studier som visar att behandlingen har evidens, d v s hjälper, mot besvären som beskrivs ovan.

Är du intresserad av denna behandlingsmetod, kontakta oss så att vi kan boka in en tid med dig.

ELEKTROKONVULSIV BEHANDLING
(ECT)

Vi kan nu erbjuda Elektrokonvulsiv behandling (ECT) i öppenvård.

SÅ GÅR ECT-BEHANDLINGEN TILL

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) är en behandling där en låg elektrisk ström passerar genom hjärnan, i syfta att sätta igång ett lättare krampanfall. Behandlingen görs under nedsövning av narkospersonal. Kliniska erfarenheter och vetenskapliga rapporter vittnar om att ECT ändrar den kemiska strukturen i hjärnan som är inblandad i flertalet psykiska sjukdomar, såsom svår depression och bipolär sjukdom i maniskt och depressivt tillstånd. I vissa fall kan man även ge terapin till patienter med Parkinsons sjukdom. Om orsaken till behandlingen är riktig är den ytterst effektiv och hjälper snabbt.

BIVERKNINGAR AV ECT

Som med all annan medicinsk behandling finns det biverkningar. Med tanke på den snabba hjälpen man får är de trots allt förvånansvärt få. De vanligaste är kortvariga minnesproblem och trötthet, speciellt direkt efter att man vaknat upp från nedsövningen. Det finns och har funnits en hel del diskussion genom åren med avseende på ECT. Kritiken är ofta ogrundad då man, exempelvis i media, hänvisar till hur det var förr i tiden. I begynnelsen av ECT-terapins era gav man ofta för kraftig behandling och på felaktiga indikationer. Så arbetar vi inte idag.

ECT PÅ VÅR KLINIK

Vår ECT-behandling är mycket säker. Vi har en högt meriterad narkosläkare med lång erfarenhet av terapin samt ansvariga specialister i psykiatri med gedigen kunskap i området som ansvarar för ECT:n. Elchockbehandlingen sker med den allra nyaste utrustningen och säker övervakning. Våra lokaler är nyrenoverade och fräscha och lämpade för den elektrokonvulsiva vården.

Om man har fått behandlingen inneliggande på en psykiatrisk avdelning kan man fortsätta med den s.k. underhållsbehandlingen hos oss.

Om du känner att denna behandling är något för dig eller om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss

ADHD

Smärt & Psykiatricentrum utför neuropsykiatriska utredningar där vårt team undersöker misstankar om ADHD och ADD.

NEUROPSYKIATRISK UTREDNING AV ADHD OCH ADD

I utredningen ingår:

  • Intervju med patient och förälder alternativt andra anhöriga om föräldrar inte finns tillgängliga för intervju
  • Kognitiv testning där man tittar på olika förmågor som t ex minne, koncentration, m m
  • Ifyllning av skattningsskalor
  • Vid behov, genomgång av journalkopior från eventuell tidigare vård eller utredningar
  • Läkarbedömning hos psykiatriker, inklusive genomgång av sjukdomshistoria och uteslutande av somatiska orsaker till problemen
  • Återkoppling av utredning, inklusive utlåtande samt rekommendationer för vilka framtida insatser som kan behövas

För att kunna genomföra en utredning krävs att man inte har något missbruk av alkohol eller narkotiska preparat. Utredning där du som privatperson, ett företag eller socialtjänsten betalar. Företag, HVB-hem/Socialtjänsten och privatpersoner kan själva betala utredning hos MPI. För mer information om kostnaden, kontakta mottagning. Detta då kostnaden kan variera beroende på hur omfattande och tidskrävande utredningen bedöms bli, t ex om det finns frågetecken kring flera diagnoser som behöver utredas. Väntetid innan utredning kan genomföras privat är ca 1–2 veckor. Egenanmälan för utredning görs direkt till mottagningen.

DEPRESSION

Depression kallas ibland ”själens förkylning” eftersom det är ett så vanligt problem. Mellan 5 och 10% av alla svenskar är deprimerade, och risken att drabbas någon gång under sin livstid brukar anges som 25% för män och 50% för kvinnor.

Depression kan dock vara ett betydligt allvarligare tillstånd än en förkylning. När man är deprimerad så försvinner livsglädjen och det mesta känns tungt, mörkt och ganska meningslöst. Man drabbas av ihållande känslor av nedstämdhet, tomhet och har svårt att känna lust att aktivera sig med sådant man vanligtvis har som intresse eller tycker om att göra. Många upplever att de är helt tömda på energi och att de känner en väldig trötthet under större delen av dygnet. Ju mindre man gör och ju mer man drar sig undan från omvärlden, desto mer skuldkänslor brukar man också få över allting man inte får gjort. Det är också vanligt med koncentrationssvårigheter och en känsla av att inte kunna fatta beslut eller tänka klart.

POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM

Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan drabba en person som varit med om en svår händelse, som inneburit livsfara eller allvarlig kränkning av den personliga integriteten, så som överfall eller misshandel, olyckor eller katastrofer, våld i nära relationer, barnmisshandel, hållits i fångenskap, sexuella övergrepp eller våldtäkt, svåra upplevelser under intensivvård, en svår förlossning, tortyr, terroristattacker och krig.

PTSD yttrar sig som regel genom att personen är överdrivet vaksam, spänd och uppmärksam på nya trauman, och att personen blir undvikande. Undvikande kan ta sig uttryck i ovilja (eller oförmåga) att tala om traumat, att undvika sådant som påminner om det, eller att hålla sig fullt sysselsatt med annat (på jobbet, i skolan, etc).

Återupplevande är ett vanligt symtom händelserna gör sig ofta påminda genom drömmar om natten, och flashbacks eller fantasier i vaket tillstånd (fix idé), varför det som regel är svårt att mentalt släppa det inträffade. Därav följer att de drabbade ofta blir likgiltiga inför sin omedelbara omgivning, blir känslokalla, får koncentrationssvårigheter, drabbas av anhedoni och att de isolerar sig. Vid mötet med andra kan de på grund av den höjda vaksamheten och stressen, utan mycket stimuli bli aggressiva, panikslagna och ångestfyllda. Många lider av sömnproblem, depressioner, andra stressrelaterade störningar, eller missbruk vid sidan av PTSD.

PANIKÅNGEST

Panikångest kommer plötsligt och kallas ibland för panikattack. Det är reaktioner från nervsystemet som man inte kan styra över själv. De starka känslorna av rädsla och panik kommer plötsligt och i tillfälliga attacker. Man får hög puls, hjärtat börjar slå snabbt och hårt och man kan känna sig yr. Det kan kännas som att man håller på att bli galen, eller ska svimma eller dö, men det gör man inte. Panikångest kan hålla på i några minuter upp till flera timmar.

Det kan kännas som att ångesten blir starkare och starkare, men det är bra att veta att den alltid går över. Det är vanligt att panikångest kommer när man är med om något stressigt eller jobbigt, eller när man slappnar av efter en sådan period. Oftast kommer panikångest utan att man är beredd och utan att man vet varför. Därför förstår man ofta inte vad det är, och det kan vara mycket obehagligt.

BIPOLÄR SJUKDOM

Bipolär sjukdom, eller manodepressiv sjukdom som den också kallas, är en kronisk sjukdom som har ett periodiskt förlopp. Ofta växlar sjukdomsperioder med symtomfria perioder. Återkommande perioder med mani och depression, ofta i anslutning till varandra, är karaktäristiskt för bipolär sjukdom. I dessa perioder är grundstämningen förändrad: förhöjd vid mani eller sänkt vid depression. Sjukdomsbilden kan se väldigt olika ut, både vid depression och vid mani. Dessutom kan maniska och depressiva symtom förekomma samtidigt.

[spcmalmo_quote_box quote="``mitt uppdrag som läkare är att trösta, lindra och bota``." cite="Hippokrates (460 f.Kr.–370 f.Kr.)"]

En bättre vård, och en bättre upplevelse

Vi arbetar med ett helhetsperspektiv och utgår från varje enskild individs personliga behov och önskemål. Vårt mål på smärtmottagningen är att minska förekomsten av smärta och psykiska problem i vardagen, och på så sätt öka funktionen och livskvaliteten.